Vážení zákazníci, pennydomu.cz 31.5. ukončuje svou činnost a přesouvá se na platformu Wolt. Objednávky až k Vám domů si už nyní můžete objednat na wolt.cz.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží z internetového obchodu www.pennydomu.cz provozovaném obchodní společnosti Penny Market s.r.o., IČO 64945880 se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „Penny“) pro nákup zboží  na portálu www.pennydomu.cz (dále jen „VOP“).

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Penny (jako prodávajícím či poskytovatelem) a kupujícím, která vzniknou na základě kupní smlouvy o koupi zboží (a/nebo v souvislosti s takovými smlouvami) uzavřené prostřednictvím portálu www.pennydomu.cz (dále jen „Zboží‟ a „Smlouva‟). Zboží koupené prostřednictvím portálu www.pennydomu.cz je určeno k přímé spotřebě (dále jen „Zboží‟).

1. REGISTRACE, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1. Penny nabízí prostřednictvím internetového portálu www.pennydomu.cz Zákazníkům zboží. Zákazník souhlasí s tím, že při provádění objednávek, při uzavírání Smlouvy, případně i v dalších případech uvedených v těchto VOP, budou užity komunikační prostředky na dálku. Zákazník uhradí veškeré náklady, které mu v souvislosti s užitím komunikačních prostředků na dálku v případech dle předchozí věty vzniknou (zejména jde o náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení apod.). Přístup a užití internetového portálu www.pennydomu.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

1.2. Zákazník si na internetovém portálu www.pennydomu.cz může zřídit uživatelský účet. Zákazník však nemá povinnost si uživatelský účet vytvářet a může portál užívat i bez registrace v uživatelském účtu. 

1.3. Při zřízení uživatelského účtu Zákazník vyplní své jméno, příjmení, uživatelské jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a doručovací adresu či doručovací adresy. V rámci registrace dále zadá Zákazník své přístupové heslo.  Před dokončením registrace se zobrazí políčko s odkazem na tyto Podmínky a políčko s odkazem na zásady zpracování osobních údajů. V rámci registrace se vyžaduje tzv. dvoufázové ověření, kdy pro dokončení registrace bude Zákazníkovi na jeho e-mail zadaný při registraci zaslán odkaz k potvrzení. Potvrzením tohoto odkazu v e-mailu Zákazníka je registrace dokončená.

1.4. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, zejména tedy o jeho uživatelském jménu a hesle. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5. Penny zasílá svým zákazníkům v pravidelných intervalech newsletter, ve kterém je informuje o aktuálních nabídkách a akcích. Newsletter je zasílán na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Odebírání obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky může zákazník kdykoli odmítnout prostřednictvím odkazu v zasílaných emailech, a to v nastavení svého uživatelského účtu nebo zasláním žádosti na ochranadat@penny.cz. Změna v nastavení zasílání bude z technických důvodů účinná nejpozději do dvou pracovních dnů.  

1.6. Zákazník je při vytvoření uživatelského účtu povinen uvádět jen pravdivé, úplné, správné a přesné osobní údaje. Pokud se osobní údaje Zákazníka změní, je Zákazník povinen tyto údaje aktualizovat. Pokud si Zákazník nevytvoří uživatelský účet a při každé objednávce bude zadávat své údaje, musí Zákazník zadat pravdivé, přesné, úplné a správné údaje. Penny vychází vždy z toho, že údaje zadané Zákazníkem jsou pravdivé, přesné, úplné a správné.

1.7. Při objednávce zboží bude Zákazník na internetovém portálu www.pennydomu.cz  postupovat tak, že přidá do košíku zboží (resp. množství zboží), které si přeje zakoupit (tzn. u každého zboží stiskne tlačítko „Do košíku‟). Pokud Zákazník nezvolí požadované množství zboží, bude do košíku vždy přidán jeden kus zboží (případně jiná nejmenší jednotka zboží). 

1.8. Až Zákazník přidá do košíku dle výše uvedeného postupu veškeré zboží, které si přeje od Penny koupit, stiskne tlačítko „KOŠÍK nebo Do košíku‟.

1.9. Po stisknutí tlačítka „KOŠÍK‟ uvidí Zákazník rekapitulaci objednávky, ve které Zákazník nalezne i informace o aktuální minimální ceně zboží a v dalším kroku částku za dopravu. Pokud má Zákazník uživatelský účet a je při objednávce do tohoto uživatelského účtu přihlášen, nemusí zadávat již žádné údaje, avšak pokud chce doručit zboží na jinou adresu než Zákazníkem zadanou a uloženou doručovací adresu, musí zadat doručovací adresu, na kterou chce zboží doručit. Nevytvoří-li si Zákazník uživatelský účet, postačí, když před dokončením každé objednávky zadá své jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a doručovací adresu, na kterou si přeje zboží doručit.

1.10. Před odesláním objednávky může Zákazník zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil tak, aby byly údaje pravdivé, přesné, správné a úplné. Objednávku odešle Zákazník společnosti Penny kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ (dále jen „Objednávka‟). 

1.11. Penny neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Smlouva mezi Penny a Zákazníkem je uzavřena odesláním Objednávky Zákazníkem. To však neplatí ohledně Zboží, kde došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny Zboží za podmínek dle čl. 3.8 těchto VOP.

1.12. Penny je vždy oprávněno požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník na žádost Penny Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, je taková Objednávka neplatná.

1.13. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy, je Zákazník povinen zboží dle takové Smlouvy převzít. Penny předá Zákazníkovi objednané zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami dohodnuté; zboží dle Smlouvy může taktéž převzít osoba starší 18 let, která se zdržuje v místě doručení zboží dle Smlouvy (zejména tedy v bytě či jiných prostorách Zákazníka) a která Penny prokáže svou totožnost dle těchto VOP. 

1.14. Penny nevystavuje daňový doklad za zboží koupené podle Smlouvy, a to dle § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad bude následně zaslán na e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazník odesláním Objednávky souhlasí s elektronickou formou vystavení daňového dokladu.

2. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA A PRODEJ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ

2.1. Prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů je zakázán osobám starším 18 let, a proto mohou být tyto produkty prodávány jen osobám starším 18 let. Jestliže nebude možné spolehlivě prověřit, že Zákazník, který objednal některý z těchto produktů, je starší 18 let, je Penny oprávněno od Smlouvy odstoupit a zboží nepředat, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka. Jestliže nebude prokázáno, že Zákazník, který objednal tabákový výrobek či alkoholický nápoj, je starší 18 let, je Penny oprávněno požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.2. Penny si vyhrazuje právo aktuální nabídkou na internetovém portálu www.pennydomu.cz a/ nebo prostřednictvím aktualizované verze VOP zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. hořlavé, těkavé nebo dráždivé látky nebo látky jinak nebezpečné či zdraví škodlivé, čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců apod.), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru. V takovém případě se čl. 2.1 VOP pro takové zboží použije obdobně.

2.3. Zákazník vůči Penny prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, nebo je zastoupen zákonným zástupcem. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.pennydomu.cz takové zboží, které může koupit či používat pouze osoba starší 18 let (viz čl. 2.1 a 2.2 VOP)

2.4. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytuje společnosti Penny, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné a že zaplacením ceny zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je tedy oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží. Dále Zákazník prohlašuje, že se před zahájením užívání internetového portálu www.pennydomu.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

2.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Penny není povinno uzavřít Smlouvu (a je tedy i oprávněno odmítnout potvrzení Objednávky), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/ nebo podmínky užití internetovém portálu www.pennydomu.cz, zejména tyto VOP.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. U zboží na internetovém portálu www.pennydomu.cz je vždy uvedena cena zboží zahrnující daň z přidané hodnoty dle příslušných právních předpisů (dále jen „DPH‟). Cena uvedená u zboží však nemusí být přesná (z důvodu, že se může lišit skutečná hmotnost Zboží u Zboží na váhu dle čl. 3.6 VOP, v případech prodeje Zboží dle čl. 3.7 VOP, jakož i z důvodu zaokrouhlení ceny na celé koruny, či z důvodu systémové chyby dle čl. 3.8 VOP). Konečná cena Objednávky bude stanovena po zjištění váhy Zboží (účtuje-li se cena dle váhy) a zaokrouhlení na celé koruny dle příslušných právních předpisů, což bere Zákazník na vědomí. Na daňovém dokladu bude uveden rozpis konečné kupní ceny.

3.2. Cenu zboží a případné další náklady dle Smlouvy zaplatí Zákazník jedním z níže uvedených způsobů:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány Global Payments,
 • jiným způsobem dle aktuální nabídky internetového portálu www.pennydomu.cz.

3.3. Platba bezhotovostně platební kartou. Pokud Zákazník zvolí jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků, které mu budou sděleny v rámci příslušné internetové platební brány. Cenu zboží dle Objednávky a případné další náklady dle Smlouvy uhradí Zákazník při dokončení Objednávky formou kauce prostřednictvím platební brány (dále jen „Kauce“). Penny není povinno Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než Zákazník uhradí Kauci v plné výši.

3.4. Na zaplacení ceny Zboží bude použita Kauce. Případný přeplatek bude Zákazníkovi vrácen na bankovní účet, ze kterého Zákazník Kauci zaplatil. Cena Zboží je zaplacená v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy.

3.5. Penny dále vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po řádném uhrazení ceny Zboží v plné výši daňový doklad. Tento daňový doklad zašle Penny na e-mailovou adresu Zákazníka a zároveň bude daňový doklad připraven ke stažení v profilu Zákazníka na internetovém portálu www.pennydomu.cz (to však pouze v případě, že Zákazník vytvořil svůj uživatelský účet).

3.6. Při Objednávce Zboží na váhu si Penny vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak i přesto Penny vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k Zákazníkem požadované váze v Objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se Zákazníkovi vrací zpět na bankovní účet, ze kterého platil cenu Zboží z Objednávky. Případný nedoplatek z důvodu vyšší váhy Zákazník uhradí. U veškerého Zboží se Zákazníkovi na platební kartě blokuje částka ve výši 5 % z ceny Zboží účtovaného dle váhy (dále jen „Přirážka‟); po předání Zboží je cena za takové Zboží stržena dle skutečné ceny Zboží.

3.7. V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce), u kterého je cena na internetovém portálu www.pennydomu.cz jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá Penny požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na množství zboží určena podle jeho váhy. Případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena. Případný nedoplatek je Zákazník povinen uhradit.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Penny při uvedení ceny Zboží v internetovém obchodě www.pennydomu.cz nebo v průběhu objednávání, není ohledně takového Zboží uzavřena Smlouva a Penny povinen dodat Zákazníkovi Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení Objednávky podle těchto VOP. Penny informuje v takovém případě Zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku na uzavření Smlouvy. Pozměněná nabídka se představuje za nový návrh Smlouvy v části v části týkající se Zboží se zjevnou technickou chybou a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Zákazníka na e-mailovou adresu Penny. V případě neobdržení potvrzení od Zákazníka do 1 hodiny není ohledně takového Zboží Smlouva uzavřena a Penny ho nebude Zákazníkovi dodávat (to neplatí pro případné jiné položky uvedené v Objednávce, kterého se netýkala zjevná technická chyba). Zákazník je však v takovém případě oprávněn učinit další Objednávku.

3.9. Ceny zboží zobrazené na internetovém portálu pennydomu.cz jsou platné po dobu, která je u nich uvedena. Rozhodná cena zboží je cena, která je platná k okamžiku odeslání objednávky zákazníka.

4. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ NA ZÁKAZNÍKA

4.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží Zákazníkem.

4.2. Zákazník se stává vlastníkem zboží dle platné Objednávky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva, až úplným zaplacením ceny takového zboží dle těchto VOP.

5. ZMĚNY OBJEDNÁVKY A JEJÍ RUŠENÍ

5.1. Objednávka se stává pro Zákazníka závaznou v okamžiku, kdy ji Zákazník dokončí na internetovém portálu www.pennydomu.cz. 

5.2. Dokončenou a pro Zákazníka závaznou Objednávku může změnit pouze společnost Penny v případech uvedených v těchto VOP, a dále v případě, že zaměstnanec Penny kontaktuje Zákazníka (zejména telefonicky), že objednané Zboží (respektive jakákoliv položka v nákupu Zboží) není dostupná, a proto ji společnost Penny Market nemůže Zákazníkovi doručit. Tím není dotčen čl. 5.4 VOP.

5.3. Společnost Penny nebo Zákazník může zrušit Objednávku nejpozději do 4:00 hod. před dobou doručení Zboží dle Smlouvy, a to telefonicky na číslo call centra. Zrušení musí být potvrzeno pracovníkem call centra.

5.4. Zákazník uvede při jakékoli změně nebo zrušení Objednávky číslo Objednávky, datum učinění Objednávky, následně společnost Penny tuto částku vrátí na bankovní účet, z něhož byla částka uhrazena). Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. 

5.5. V případě zrušení Objednávky společností Penny, na kterou byla Zákazníkem zaplacena platba předem (zejména Kauce), vrátí společnost Penny zaplacenou platbu na bankovní účet Zákazníka, z něhož byla uhrazena.

5.6. Jestliže Zákazník nebude zastižen při doručení Objednávky, je Zákazník povinen společnosti Penny zaplatit smluvní pokutu ve výši 300 Kč (která zahrnuje náklady na přípravu a expedici objednávky). Tato smluvní pokuta bude Zákazníkovi zpravidla stržena z účtu nebo bude naúčtována zpravidla při příští Objednávce, avšak společnost Penny je oprávněna tuto smluvní pokutu vymáhat i soudně. V případě neuhrazení smluvní pokuty si společnost Penny vyhrazuje právo blokace účtu Zákazníka. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy ve smyslu § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

6.2. V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Zboží koupené dle Smlouvy, nestanoví-li zákon či tyto VOP v souladu se zákonem jinak (zejm. č. 7.3 těchto VOP).

6.3. V souladu s Občanským zákoníkem nemůže Zákazník odstoupit od Smlouvy ohledně Zboží uvedeného v Občanském zákoníku, zejména však:

 • Zboží podléhajícího rychlé zkáze (zejména, nikoliv však výlučně, ovoce, zelenina či potraviny živočišného původu); ledaže jde o ovoce či zeleninu, u kterého je na obalu uvedena jiná země původu, než země původu uvedená na internetovém portálu www.pennydomu.cz),
 • Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (i když prodávající tohoto zboží, s nímž bylo Zboží prodané společností Penny, nebyla společnost Penny), nebo
 • Zboží dodané v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Penny předala (kurýrovi) (tedy při přebírání Zboží dle Objednávky); není-li to možné, oznámí Zákazník odstoupení od Smlouvy (či od jednotlivých položek nebo položky v rámci nákupu dle Smlouvy):

 • telefonicky společnosti Penny na telefonní číslo 802 202 220, linka 2, na e-mailovou adresu:

        pennydomu@penny.cz, nebo donese Zboží na prodejnu Penny Market, na adrese U Prazdroje 4,      Plzeň. 

6.5. V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží.

6.6. Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu bez zbytečného odkladu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Penny pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

6.7. Zákazník bere na vědomí, že pokud odstoupí od Smlouvy, společnost Penny není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude tedy cena Zboží nebo její poměrná část vrácena Zákazníkovi do 14 dnů od vrácení Zboží, a to na bankovní účet Zákazníka, který k tomu Zákazník určil, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich části. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který společnost Penny nabízí, vrátí Penny Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.8. Pokud společnost Penny darovala společně se Zbožím, ohledně něhož Zákazník odstoupil od Smlouvy, jakýkoliv dárek, je taková darovací smlouva mezi Penny a Zákazníkem uzavřena vždy s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od Smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

7. REKLAMACE ZBOŽÍ

7.1. Zákazník je povinen Zboží předané dle Smlouvy neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. 

7.2. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované Zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Zákazník je povinen při používání Zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel také podmínky stanovené pro používání Zboží v záručním listě nebo v návodu na používání, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, pokud je Zboží zaplombováno.

7.3. Práva z vadného plnění může Zákazník vytknout  v prodejně Penny Market na adrese U Prazdroje 4, Plzeň Nákup reklamovaného Zboží prokazuje Zákazník prodejním dokladem o koupi takového zboží (včetně elektronického), záručním listem, byl-li na Zboží vystaven, případně jiným způsobem, kterým Zákazník identifikuje reklamované Zboží a prokáže datum koupě zboží u Penny.

7.4. Při prodeji Zboží Zákazníkům Penny odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady (tzv. jakost při převzetí). V rámci jakosti při převzetí Penny zejména odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávaná věc v době, kdy Zákazník Zboží převzal i) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Penny nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, ii) se hodí k účelu, pro který její použití Penny uvádí nebo ke kterému se Zoží tohoto druhu obvykle používá, iii) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, iv) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a v) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Jestliže nejsou jakost a provedení ujednány, dodá Penny Zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý, přičemž však hmotnostní odchylka Zboží může činit 40 % celkové váhy daného Zboží. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výlučně společnost Penny.

7.6. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu. 

7.12. Odpovědnost Penny. Odpovědnost Penny (ani dle § 2165 Občanského zákoníku) se nevztahuje na:

 • vadu Zboží, kterou Zákazník způsobil sám;
 • případy, kdy Zákazník před převzetím Zboží o vadě Zboží věděl;
 • reklamaci Zákazníka, která odporuje povaze Zboží, zejména z důvodu uplynutí doby životnosti zboží či jeho spotřebování;
 • vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva z ceny zboží;
 • opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na jeho nesprávné či nadměrné používání nebo na dobu po uplynutí doby životnosti Zboží;
 • vadu u použitého Zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení Zboží, kterou takové zboží mělo při převzetí Zákazníkem;
 • vadu spojenou s porušením ochranné plomby na Zboží;
 • vadu způsobenou zásahem neoprávněné osoby na Zboží nebo jeho součásti;
 • vadu, která byla způsobena na Zboží vnější událostí mimo dosah Penny;
 • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 40 % celkové váhy daného objednaného Zboží.

7.13. Reklamuje-li Zákazník vady Zboží, je kompetentní osoba povinna reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kompetentní osoba může dohodnout se Zákazníkem jinou lhůtu, zvláště když vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení. Při uplatnění reklamace je kompetentní osoba Penny povinna Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje.

7.14. Pokud není Zákazník spokojen s postupem při vyřizování reklamace, přivolá kompetentní osoba, která vyřizuje reklamaci, příslušného nadřízeného (je-li tento k dispozici), který znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení. Při vyřízení reklamace je potom kompetentní osoba povinna dále vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace; vyřízením reklamace se přitom rozumí ukončení příslušné reklamace Zákazníka.

7.15. O vyřízení reklamace (nebude-li toto provedeno na místě při uplatnění reklamace) bude Penny Zákazníka informovat, a to zpravidla e-mailem, textovou zprávou SMS, případně jiným vhodným způsobem.

7.16. Doba pro uplatnění práv z vady zboží a záruka za jakost zboží. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady Zboží, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží. Běh této doby se přitom staví v případě oprávněné reklamace, a to po dobu opravy reklamovaného Zboží či jeho výměny (není-li možná výměna přímo v provozovně). V případě výměny Zboží po jeho reklamaci běží doba pro uplatnění práv z vad zboží znovu ode dne, kdy je Zákazník povinen si vyměněné zboží převzít.

7.17. Je-li na prodávané věci (tj. Zboží), na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě na Zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se pro odpovědnost Penny za vady Zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Penny se v takovém případě především zavazuje, že věc (Zboží) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může přitom být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka může být rovněž mezi Penny a Zákazníkem sjednána. Vyřídí-li se reklamace Zákazníka opravou a platí-li na Zboží záruční doba ze záruky za jakost Zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je Zákazník povinen po skončení opravy si zboží převzít. Vyřídí-li se reklamace Zákazníka výměnou vadného Zboží za bezvadné a platí-li na Zboží záruční doba ze záruky za jakost Zboží, plyne pro nové zboží záruční doba znovu ode dne, kdy je Zákazník povinen si vyměněné Zboží převzít.

7.18. Při koupi zboží Zákazníkem je Penny povinen na žádost Zákazníka potvrdit Zákazníkovi, v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Penny v případě vadného plnění; v tomto potvrzení o povinnostech Penny z vadného plnění se uvede název Penny, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění totožnosti Penny. Umožňuje-li to povaha věci, postačí namísto takového potvrzení vydat Zákazníkovi doklad o koupi Zboží, který bude obsahovat uvedené údaje. Penny má přitom z vadného plnění povinnosti vždy nejméně v tom rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

7.19. Vady potravinářského Zboží, které se rychle kazí, musí Zákazník reklamovat neprodleně po zjištění vady, zpravidla nejpozději následující den po koupi, avšak vždy v době, po kterou lze věc použít. Vady potravinářského Zboží, u něhož je uvedeno datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, musí Zákazník reklamovat nejpozději v den odpovídající datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

7.20. Není-li reklamace ze strany Zákazníka uplatněna v době pro uplatnění práva z vady Zboží, případně v záruční době, jestliže tato se na zboží vztahovala, je Penny oprávněn namítnout opožděnou reklamaci a jeho povinnosti z odpovědnosti za vadu Zboží zanikají.

7.21. Práva (a povinnosti) Zákazníka. Při vadě Zboží má Zákazník právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se ale vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu této součásti. V případě, že není možné dodat novou věc bez vad, případně nelze provést výměnu vadné součásti věci, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného Zboží. Je-li uplatnění výše uvedených práv Zákazníka neúměrné vzhledem k povaze vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

7.22. Zákazník má právo na dodání nové věci, nebo na výměnu součásti věci i v případě odstranitelné vady, pokud Zákazník nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník rovněž právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného Zboží.

7.23. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti věci nebo opravu věci, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu z kupní ceny má Zákazník právo i v případě, že mu Penny nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Penny nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

7.24. Má-li zboží vadu, za kterou je Penny odpovědný, a jedná-li se současně o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.25. Zákazník přitom není oprávněn bez souhlasu Penny dodatečně měnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. V případě, že Zákazník takovou součinnost Penny neposkytne, je Penny oprávněn k náhradě obvyklého skladného nebo k prodeji zboží na účet Zákazníka; před tímto je Penny povinen Zákazníka předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě.

7.26. V případě, že jde o oprávněnou reklamaci, má Zákazník právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací, kterými se přitom rozumí náklady nejmenší možné.

7.27. Reklamace použitého Zboží. U použitého zboží je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pro vadu, která se vyskytla u zboží v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží Zákazníkem. Tato doba může být dohodou Penny a Zákazníka zkrácena na 12 měsíců; takové zkrácení vyznačí Penny vhodným způsobem zejména na prodejním dokladu.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Nedílnou součástí těchto Pravidel je jejich příloha č. 1 – Zásady zpracování ochrany osobních údajů, umístěné na www.pennydomu.cz, ve kterých se (mimo jiné) upravuje, jaké osobní údaje o zákaznících Penny zpracovává, po jak dlouhou dobu, jaká má Zákazník práva, zda a v jakých případech lze zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace.

9. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO PORTÁLU A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1. Zákazník bere na vědomí, že obsah internetového portálu www.pennydomu.cz (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Zákazník se zavazuje, že bude používat internetový portál www.pennydomu.cz výlučně pro svou potřebu v souvislosti s uzavíráním Smluv. Zákazník se taktéž zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (zejména uchovávat, upravovat, měnit, šířit) obsah internetového portálu www.pennydomu.cz. Zákazník užívá internetový portál www.pennydomu.cz na vlastní riziko. Zákazník bere na vědomí, že fotografie Zboží na internetovém portálu www.pennydomu.cz jsou pouze ilustrativní.

9.3. Zákazník nesmí jakkoli užít internetový portál www.pennydomu.cz způsobem, který má nebo který by mohl mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.pennydomu.cz. Internetový portál www.pennydomu.cz je možné užívat jen v rozsahu a způsobem, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Penny a který neporušuje jakékoli právní předpisy, a výhradně v souladu s účelovým určením internetového portálu www.pennydomu.cz.

9.4. Penny neodpovídá za jakoukoliv újmu, škodu nebo jakékoli jiné následky, které Zákazníkovi vzniknou či mohou vzniknout jednáním jednotlivých Zákazníků (či v souvislosti s jednáním Zákazníků či jakéhokoli Zákazníka), způsobu, jimž internetový portál www.pennydomu.cz využívají (či v souvislosti s takovým způsobem užívání internetového portálu www.pennydomu.cz). Penny taktéž neodpovídá za újmu, škodu či jakékoliv jiné následky, které vzniknou z důvodu jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka či v souvislosti s takovými okolnostmi na straně Zákazníka).

9.5. Penny neodpovídá za újmu (tedy ani za škodu) způsobenou vyšší mocí, ani za výpadky internetového portálu www.pennydomu.cz způsobené přerušením přívodu el. energie či jiného spojení.

9.6. Penny neodpovídá za plynulý bezpečný, bezchybný a nepřerušený chod internetového portálu www.pennydomu.cz. Penny nezaručuje přístup k internetovému portálu www.pennydomu.cz a neodpovídá tedy za technické výpadky ani za závady ve fungování. Penny neodpovídá za újmu způsobenou při užití portálu www.pennydomu.cz  a přístup k portálu, užitím tohoto portálu, stahováním údajů, ani za škody způsobené přerušením provozu, omylem, poruchou, počítačovými viry a malware, počítačovými hrami, škodu vzniklou v důsledku ztráty dat, zisku či neoprávněného přístupu k přenosům a datům Zákazníka; Penny neodpovídá ani za další hmotné či nehmotné ztráty. Penny neodpovídá za újmu vzniklou neoprávněným zásahem jakéhokoliv uživatele či třetího subjektu do internetového portálu www.pennydomu.cz nebo do systému, který realizuje přenos dat ani za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového portálu www.pennydomu.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením). Penny neodpovídá za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.pennydomu.cz.

9.7. Penny nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Penny. Penny neodpovídá za újmu (tedy ani za škodu) způsobenou vyšší mocí ani za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924 Občanského zákoníku. Penny neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Penny, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

9.8. Fungování internetového portálu www.pennydomu.cz může být omezeno či zamezeno v případě nutnosti provádění údržby, opravy (zejména nutné údržby či opravy hardwarového či softwarového vybavení) či v případě zavádění nových funkcí či služeb, přičemž za takové omezení či zamezení Penny neodpovídá. 

9.9. Penny negarantuje dostupnost Zboží, neboť dostupnost Zboží je vždy vázána na skladové zásoby, což bere Zákazník na vědomí. Nebude-li možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Penny vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce.

9.10. Penny si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k internetovému portálu www.pennydomu.cz, a to zejména v případě porušení těchto VOP.

9.11. Společnost Penny není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavírána vždy pouze v českém jazyce. 

10.2. V aktuální nabídce Zboží na internetovém portálu www.pennydomu.cz mohou být uvedena ujednání odchylná od těchto VOP. Taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

10.3. Společnost Penny může znění těchto VOP kdykoli jednostranně měnit a/nebo doplňovat. Takovou změnou či doplněním nebudou práva a povinnosti vzniklá v době předchozího znění VOP. Společnost Penny informuje Zákazníky o změně a/nebo doplnění VOP na internetovém portálu www.pennydomu.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Zákazník, který uzavírá Smlouvu, souhlasí s novým zněním VOP.

10.4. Společnost Penny je oprávněna prodej Zboží na internetovém portálu www.pennydomu.cz kdykoli jednostranně ukončit, přičemž je taktéž oprávněn internetový portál www.pennydomu.cz kdykoli zrušit.

10.5. Možnost uzavření Smlouvy se společností Penny za podmínek uvedených v nabídce na internetovém portálu www.pennydomu.cz zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.pennydomu.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na internetovém portálu www.pennydomu.cz. Společnost Penny je oprávněna nabídku na internetovém portálu www.pennydomu.cz omezit, a to zejména v případě nedostupnosti Zboží či v případech vyšší moci.

10.6. Pokud Penny nabízí Zákazníkům jakoukoli akci prostřednictvím internetového portálu www.pennydomu.cz, která má nebo bude mít vlastní podmínky, budou mít tyto podmínky této akce přednost před VOP. V případě, že by jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena množstvím prodaného Zboží a/nebo časově, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Penny je oprávněna takovou akci kdykoli jednostranně zrušit nebo změnit či upravit její podmínky.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kontaktní údaje zákaznické podpory Penny jsou uvedeny na internetovém portálu www.pennydomu.cz. Adresa Penny pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: pennydomu@penny.cz, telefonní číslo: 800 202 220, linka 2. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na pennydomu@penny.cz.

11.2. Veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena osobně, písemně (doporučeně) provozovatelem poštovních služeb, či elektronickou poštou (e-mailem). Zákazníkovi je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

11.3. E-mailová zpráva je dle dohody smluvních stran v případě doručování elektronickou poštou (prostřednictvím e-mailu) doručena okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je dle dohody smluvních stran přijata převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka doručena taktéž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.pennydomu.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky; v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, bude pro spory místně příslušným Krajský soud v Praze, pokud je dána věcná příslušnost krajského soudu nebo Okresní soud pro Prahu – východ, pokud je dána věcná příslušnost okresního soudu. To neplatí, pokud je dána výlučná místní příslušnost.

Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Zákazník oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. 

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.3. Penny je oprávněno ke své činnosti v souvislosti s uzavíráním Smluv na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným, neúčinným, neúčinným nebo zdánlivým, namísto takových ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, nevymahatelností či zdánlivostí některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

12.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 23.03.2023.