Vážení zákazníci, pennydomu.cz 31.5. ukončuje svou činnost a přesouvá se na platformu Wolt. Objednávky až k Vám domů si už nyní můžete objednat na wolt.cz.

Čistič odpadů Fredy 500 g

54,90 Kč –45 %
Čistič odpadů Fredy  500 g
54,90 Kč –45 % 29,90 Kč 59,80 Kč / 1 kg
Skladem (>5 ks)


Akce platí do 29.5. 2024

Detailní informace

Detailní popis produktu

Fredy je osvědčený výrobek na čistění odpadních sifonů, které skoro neodtékají a na preventivní čistění. Jeho účinnost nejvíce oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů a v různých potrubích. Fredy z nich dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, toaletní papír, vatu, ale také nepříjemné pachy. Fredy je z mikroperliček, a díky nim se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny
Likviduje: zbytky jídla, vlasy, nehty, zvířecí srst, toaletní papír, zápach
Extra účinné mikrogranule
9 dávek

Složení:
chlorid sodný, hydroxid sodný

Skladování:
na čistém, suchém, dobře větraném místě.

Bezpečnostní varování:
POZOR! BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR! Bezpečnostní upozornění: Obsahuje hydroxid sodný NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P405 Skladujte uzamčené. P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: