Vážení zákazníci, pennydomu.cz 31.5. ukončuje svou činnost a přesouvá se na platformu Wolt. Objednávky až k Vám domů si už nyní můžete objednat na wolt.cz.

Informační a reklamační řád

Informační řád

Informace spotřebiteli o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podaná spotřebiteli ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

Obchodní společnost Penny Market s.r.o., IČO: 64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „Prodávající“), tímto spotřebitele informuje o tom, že dle Zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím s tím, že subjektem mimosoudního řešení příslušných spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně i další subjekty, které k tomu budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Předtím, než lze vůbec případný spor předložit subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je nutné, aby spotřebitel příslušný spor nejprve řešil s Prodávajícím a bylo tak v prvé řadě možné dosáhnout urovnání sporu přímo mezi Prodávajícím a spotřebitelem.

Podmínky a pravidla pro postup mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vyplývají z příslušných ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele s tím, že mimosoudní řešení se zahajuje vždy jen na návrh spotřebitele a kdy meritorním výsledkem takového mimosoudního řešení může být dohoda stran sporu o vyřešení sporu, nikoli jednostranné uložení jakékoli povinnosti Prodávajícímu proti jeho vůli.

Uplatnění postupu v podobě mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je právem spotřebitele, nikoli jeho povinností. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu přitom není jakkoli dotčeno právo spotřebitele ani Prodávajícího domáhat se ochrany práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro nákup zboží z internetového obchodu / (dále jen „Zboží‟) provozovaném obchodní společnosti Penny Market s.r.o., IČO 64945880 se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „Penny“) pro nákup zboží na portálu / dle kupních smluv mezi Penny a zákazníkem (dále jen „Zákazník‟ a „Smlouva‟).

1.1. Zákazník je povinen Zboží předané dle Smlouvy neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

1.2. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované Zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Zákazník je povinen při používání Zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel také podmínky stanovené pro používání Zboží v záručním listě nebo v návodu na používání, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, pokud je Zboží zaplombováno.

1.3. Práva z vadného plnění může Zákazník vytknout v prodejně Penny Market na adrese U Prazdroje 2746, Plzeň Nákup reklamovaného Zboží prokazuje Zákazník prodejním dokladem o koupi takového zboží (včetně elektronického), záručním listem, byl-li na Zboží vystaven, případně jiným způsobem, kterým Zákazník identifikuje reklamované Zboží a prokáže datum koupě zboží u Penny.

1.4. Při prodeji Zboží Zákazníkům Penny odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady (tzv. jakost při převzetí). V rámci jakosti při převzetí Penny zejména odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávaná věc v době, kdy Zákazník Zboží převzal i) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Penny nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, ii) se hodí k účelu, pro který její použití Penny uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, iii) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, iv) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a v) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.5. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Jestliže nejsou jakost a provedení ujednány, dodá Penny Zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý, přičemž však hmotnostní odchylka Zboží může činit 40 % celkové váhy daného Zboží. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výlučně společnost Penny.

1.6. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

1.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

1.8. Odpovědnost Penny. Odpovědnost Penny (ani dle § 2165 Občanského zákoníku) se nevztahuje na:

  1. vadu Zboží, kterou Zákazník způsobil sám;
  2. případy, kdy Zákazník před převzetím Zboží o vadě Zboží věděl;
  3. reklamaci Zákazníka, která odporuje povaze Zboží, zejména z důvodu uplynutí doby životnosti zboží či jeho spotřebování;
  4. vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva z ceny zboží;
  5. opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na jeho nesprávné či nadměrné používání nebo na dobu po uplynutí doby životnosti Zboží;
  6. vadu u použitého Zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení Zboží, kterou takové zboží mělo při převzetí Zákazníkem;
  7. vadu spojenou s porušením ochranné plomby na Zboží;
  8. vadu způsobenou zásahem neoprávněné osoby na Zboží nebo jeho součásti;
  9. vadu, která byla způsobena na Zboží vnější událostí mimo dosah Penny;
  10. Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 40 % celkové váhy daného objednaného Zboží.

1.9. Reklamuje-li Zákazník vady Zboží, je kompetentní osoba povinna reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kompetentní osoba může dohodnout se Zákazníkem jinou lhůtu, zvláště když vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení. Při uplatnění reklamace je kompetentní osoba Penny povinna Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje.

1.10. Pokud není Zákazník spokojen s postupem při vyřizování reklamace, přivolá kompetentní osoba, která vyřizuje reklamaci, příslušného nadřízeného (je-li tento k dispozici), který znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení. Při vyřízení reklamace je potom kompetentní osoba povinna dále vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace; vyřízením reklamace se přitom rozumí ukončení příslušné reklamace Zákazníka.

1.11. O vyřízení reklamace (nebude-li toto provedeno na místě při uplatnění reklamace) bude Penny Zákazníka informovat, a to zpravidla e-mailem, textovou zprávou SMS, případně jiným vhodným způsobem.

1.12. Doba pro uplatnění práv z vady zboží a záruka za jakost zboží. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady Zboží, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží. Běh této doby se přitom staví v případě oprávněné reklamace, a to po dobu opravy reklamovaného Zboží či jeho výměny (není-li možná výměna přímo v provozovně). V případě výměny Zboží po jeho reklamaci běží doba pro uplatnění práv z vad zboží znovu ode dne, kdy je Zákazník povinen si vyměněné zboží převzít.

1.13. Je-li na prodávané věci (tj. Zboží), na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě na Zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se pro odpovědnost Penny za vady Zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Penny se v takovém případě především zavazuje, že věc (Zboží) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může přitom být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka může být rovněž mezi Penny a Zákazníkem sjednána. Vyřídí-li se reklamace Zákazníka opravou a platí-li na Zboží záruční doba ze záruky za jakost Zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je Zákazník povinen po skončení opravy si zboží převzít. Vyřídí-li se reklamace Zákazníka výměnou vadného Zboží za bezvadné a platí-li na Zboží záruční doba ze záruky za jakost Zboží, plyne pro nové zboží záruční doba znovu ode dne, kdy je Zákazník povinen si vyměněné Zboží převzít.

1.14. Při koupi zboží Zákazníkem je Penny povinen na žádost Zákazníka potvrdit Zákazníkovi, v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Penny v případě vadného plnění; v tomto potvrzení o povinnostech Penny z vadného plnění se uvede název Penny, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění totožnosti Penny. Umožňuje-li to povaha věci, postačí namísto takového potvrzení vydat Zákazníkovi doklad o koupi Zboží, který bude obsahovat uvedené údaje. Penny má přitom z vadného plnění povinnosti vždy nejméně v tom rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

1.15. Vady potravinářského Zboží, které se rychle kazí, musí Zákazník reklamovat neprodleně po zjištění vady, zpravidla nejpozději následující den po koupi, avšak vždy v době, po kterou lze věc použít. Vady potravinářského Zboží, u něhož je uvedeno datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, musí Zákazník reklamovat nejpozději v den odpovídající datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

1.16. Není-li reklamace ze strany Zákazníka uplatněna v době pro uplatnění práva z vady Zboží, případně v záruční době, jestliže tato se na zboží vztahovala, je Penny oprávněn namítnout opožděnou reklamaci a jeho povinnosti z odpovědnosti za vadu Zboží zanikají.

1.17. Práva (a povinnosti) Zákazníka. Při vadě Zboží má Zákazník právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se ale vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu této součásti. V případě, že není možné dodat novou věc bez vad, případně nelze provést výměnu vadné součásti věci, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného Zboží. Je-li uplatnění výše uvedených práv Zákazníka neúměrné vzhledem k povaze vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

1.18. Zákazník má právo na dodání nové věci, nebo na výměnu součásti věci i v případě odstranitelné vady, pokud Zákazník nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník rovněž právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného Zboží.

1.19. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti věci nebo opravu věci, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu z kupní ceny má Zákazník právo i v případě, že mu Penny nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Penny nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

1.20. Má-li zboží vadu, za kterou je Penny odpovědný, a jedná-li se současně o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

1.21. Zákazník přitom není oprávněn bez souhlasu Penny dodatečně měnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. V případě, že Zákazník takovou součinnost Penny neposkytne, je Penny oprávněn k náhradě obvyklého skladného nebo k prodeji zboží na účet Zákazníka; před tímto je Penny povinen Zákazníka předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě.

1.22. V případě, že jde o oprávněnou reklamaci, má Zákazník právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací, kterými se přitom rozumí náklady nejmenší možné.

1.23. Reklamace použitého Zboží. U použitého zboží je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pro vadu, která se vyskytla u zboží v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží Zákazníkem. Tato doba může být dohodou Penny a Zákazníka zkrácena na 12 měsíců; takové zkrácení vyznačí Penny vhodným způsobem zejména na prodejním dokladu.