Zobrazované ceny jsou platné dnes. Mohou se změnit dle výběru časového slotu při výběru doručení zboží

Hydroxid sodný perle Penny 1 kg

69,90 Kč 69,90 Kč / 1 kg
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čistič potrubí a sifonů. Dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, vatu, ale i nepříjemné pachy. Mikroperle se rychle a efektivně rozpustí. Hydroxid sodný není určen na čištění zinkového a hliníkového potrubí.
Čistič potrubí a sifonů
Mikroperle

Skladování:
Skladujte v nenarušených obalech v suchu při teplotě +5 až 25 °C. Minimální trvanlivost do data uvedeného na obale.

Bezpečnostní varování:
Bezpečnostní informace: Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6. NEBEZPEČÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Nevdechujte dýmy/mlhu/páry aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: