Gelový čistič odpadu Penny 1000 ml

39,90 Kč
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Složení:
Obsahuje < 5% bělicí činidla na bázi chloru, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo

Skladování:
Láhev uchovávejte ve svislé poloze. Použitelné do (měsíc/rok): do konce měsíce uvedeného na zadní straně lahve.

Bezpečnostní varování:
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). UPOZORNĚNÍ: Gel na čištění odtoku je nejlepší použít dříve, než dojde k úplnému ucpání potrubí. Nenalévejte do horké vody! Nepoužívejte na čištění toalety! Není určen pro čištění hliníkových spotřebičů ani potrubních spojů. Nepoužívejte v horké vodě ani v kohoutcích. Nevyhazujte láhev do popelnice, pokud není úplně vyprázdněná. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje hydroxid sodný a chlornan sodný. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/výrobce. Skladujte uzamčené.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: